5 Minute Break: Hitotzuki Kami and Sasu ‘Omni’

This has nothing to do with bikes, and everything to do with paint.

This has nothing to do with bikes, and everything to do with paint: Hitotzuki Kami and Sasu ‘Omni’.

Comments